Teknik & Vetenskap

Vi vill att våra elever ska vara världsmedborgare med öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan.Redo att spela en viktig roll i sitt eget liv och andras.

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Teknik/Lgr 11.

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Fysik/Lgr11.

Genom att ta del om tekniska och vetenskapliga framsteg och rapportera om dem i Backebo-Blaskan så övar eleverna sin förmåga att förstå teknikens framsteg samtidigt som de utvecklas till världsmedborgaremed öppna sinnen, skarpa hjärnor och stora hjärtan!